Aanvraagformulier

U kunt tot nader order geen aanvragen meer indienen. De animo onder inwoners om een eenmalige subsidie aan te vragen voor projecten die de leefbaarheid in de kern bevorderen, is zó groot dat inmiddels het subsidieplafond is bereikt.

Vorig jaar is weliswaar aangegeven dat de Stuurgroep mogelijk bij de gemeenteraad zou aankloppen voor extra middelen zodra het plafond in zicht is. Besloten is echter om de financiële middelen die nu (nog) beschikbaar zijn, aan te wenden voor de Dorpsontwikkelingsplannen. Dit zijn plannen die in participatie met inwoners uit de zeven kernen tot stand komen.

Met andere woorden: de beschikbare middelen komen nog steeds in de dorpen terecht, alleen worden ze nu in samenspraak met inwoners ingezet voor projecten met een structureel karakter. Dit besluit is tot stand gekomen in afstemming met de dorpsraden.

© Gemeente Sint Anthonis